Điều độ viên khai thác thông tin trên phần mềm tại Phòng Điều độ Điện lực Quảng Ninh.

Điện lực Quảng Ninh quyết tâm chuyển đổi số toàn diện

Với phương châm lấy khách hàng là trung tâm và nỗ lực hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, những năm qua, Điện lực Quảng Ninh tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong đó xác định giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm chính là thực hiện chuyển đổi số toàn diện và tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.