poker luật - Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Ngãi

NDO -

Nhiệm kỳ 2015-2020, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt nhiều kết quả khích lệ. Niềm tin của dân đối với Đảng được nâng lên, vị thế và uy tín của Đảng bộ tỉnh ngày càng được khẳng định.

Quảng Ngãi tôn vinh các tập thể và cá nhân có cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Quảng Ngãi tôn vinh các tập thể và cá nhân có cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sắp xếp, tinh giản bộ máy

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII), đến nay, Quảng Ngãi đã thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời là Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Ở cấp huyện, 12/13 địa phương thực hiện Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; 13/13 địa phương thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; 8/13 địa phương thực hiện Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ; 5/13 địa phương thực hiện Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra; 13/13 địa phương thực hiện hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND; 5/13 địa phương thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ; 4/13 địa phương thực hiện hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra với cơ quan Thanh tra; 2/13 địa phương thí điểm thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; 2/13 địa phương thực hiện thí điểm sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị với Ban Tuyên giáo.

poker luật - Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Ngãi -0
 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025.

Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, huyện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được cơ cấu, chuẩn hóa theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm. Quản lý biên chế chặt chẽ hơn, tinh giản biên chế bảo đảm theo lộ trình. Tính từ năm 2015 đến năm 2019, toàn tỉnh đã tinh giản 1.896 người, trong đó khối hành chính 141 người, khối sự nghiệp 1.590 người. Theo đồng chí Trần Phước Hiền, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, qua thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, trên địa bàn thị xã giảm 12 đầu mối, 15 cán bộ lãnh đạo, quản lý và 176 cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị được điều chỉnh, bổ sung phù hợp, giảm bớt sự chồng chéo lẫn nhau, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quy hoạch cán bộ theo hướng “động” và “mở”

Song song với việc rà soát, bổ sung, ban hành mới một số quy định về cán bộ và công tác cán bộ phù hợp tình hình thực tế của tỉnh, công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện kịp thời, theo hướng “động” và “mở”, cho nên chất lượng được nâng lên, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ địa phương. Cụ thể, chuyển đổi vị trí công tác đối với các cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giữ vị trí trên tám năm; củng cố, kiện toàn tám ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bốn ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng cao; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên thực chất hơn, công tác phát triển đảng viên được chú trọng với 1.720 đảng viên mới được kết nạp, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 đề ra. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới. Kịp thời ban hành và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch, các quy định, quy trình công tác, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, triển khai nghiêm túc các quy định của T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy ưu điểm, chỉ rõ khuyết điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Cụ thể, thi hành kỷ luật 958 đảng viên và 17 tổ chức đảng.

Giáo dục chính trị chuyển biến tích cực

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức luôn được các cấp ủy Đảng ở Quảng Ngãi chú trọng, tăng cường, chất lượng từng bước được nâng cao. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp ủy luôn chú trọng hướng dẫn, định hướng công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc để lắng nghe ý kiến của nhân dân; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định tư tưởng trong xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt việc biểu dương, nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, “những tấm gương bình dị mà cao quý”; ban hành và thực hiện Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các quy định về trách nhiệm nêu gương đã góp phần tạo chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

poker luật - Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Ngãi -0
Người dân hài lòng với tinh thần tận tâm của cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi. 

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 được tăng cường trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; bộ máy hệ thống chính trị từng bước được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; đoàn kết trong Đảng được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên. Vị thế và uy tín của Đảng bộ tỉnh ngày càng được khẳng định. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua là tiền đề vững chắc, là niềm phấn khởi, tự hào để bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ, toàn dân và toàn quân Quảng Ngãi chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung.