Toàn cảnh Hội nghị.

Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Khoa học và Công nghệ rất chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình khoa học xã hội và nhân văn phục vụ công tác hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn tới, các chương trình vẫn được tái cấu trúc và vẫn dành vị trí quan trọng cho mảng khoa học xã hội và nhân văn.