ket quả bóng dá - Ngành tuyên giáo Lào Cai tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác

Năm 2023, với phương châm, khẩu hiệu hành động “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo”, ngành tuyên giáo Lào Cai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, nổi bật đó là: Triển khai nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng; tập trung tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chương trình, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá, 18 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 16.
0:00/0:00
0:00
Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên Giáo Lào Cai phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên Giáo Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị Tổng kết ngành tuyên giáo Lào Cai năm 2023 ngày 27/12, đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội được tích cực triển khai thực hiện.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được đổi mới. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai và đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Lào Cai gồm 65 tập thể, cá nhân về Hà Nội gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo công dâng Bác đã tạo khí thế, động lực mới góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2023.

Công tác khoa giáo tiếp tục được chú trọng thực hiện, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên vận bảo đảm theo đúng Quy định số 60-QĐ/TU của Tỉnh ủy, phù hợp yêu cầu thực tế. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong năm 2023 còn một số tồn tại như: Việc tham mưu, chỉ đạo công tác khoa giáo có chuyển biến tích cực, song có nội dung, có mặt chưa thật sự nổi bật. Việc đánh giá công tác thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có mặt chưa được thường xuyên.

Năm 2024, ngành tuyên giáo tỉnh Lào Cai xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện đó là bám sát các nghị quyết của Đảng, đề án, nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng và Tỉnh ủy Lào Cai.

Đổi mới và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 24/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới phù hợp với đặc thù của tỉnh. Hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy biên soạn, sử dụng tài liệu giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Vũ Xuân Cường, ngành tuyên giáo Lào Cai tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, văn kiện của Đảng; chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chú trọng định hướng tư tưởng, nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.